Tyhjennämme kaikenlaiset sako- ja umpikaivot ajantasaisella ja luotettavalla kalustolla.

Vain yksi lasku tyhjennyksestä

Veloituksemme kaivon tyhjennyksestä sisältää myös lietteen jälkikäsittelymaksun (lue lisää alla). Tämä tarkoittaa sitä, että maksat vain yhden laskun kaivon tyhjennyksestä, etkä saa myöhemmin uutta laskua lietteen jälkikäsittelyyn toimittamisesta.


Sakokaivojen tyhjennys

Yleisin sakokaivotyyppi on betonirenkainen kaivo, tai muovinen säiliö joka on jaettu kolmeen osaan. Lietteet johdetaan lopulta maaperään imeytyskenttään. Sakokaivojen tilavuus vaihtelee 1m³-6m³ välillä. Kiinteistöstä tuleva liete johdetaan ensimmäiseen kaivoon kiinteistön viemäri putkistolla, johon muodostuu ns. karkein liete. Ensimmäisen kaivon liete johdetaan eteenpäin putkella toiseen kaivoon, jossa liete on nestemäisempää ns."melkein vettä". Toisesta kaivosta liete johdetaan edelleen joko kolmanteen kaivoon, tai imeytyskenttään. Imeytyskenttä suodattaa lietteen maaperään, joka ei ole enää haitaksi ympäristölle. Sakokaivot tulisi tyhjennyttää säännöllisesti, mutta tyhjennyksen tarve ei ole kaivon täyttyessä yhtä kriittinen kuin umpikaivoilla. Vrt. umpikaivo alla.


Umpikaivojen tyhjennys

Umpikaivo on nimensä mukaisesti ns. suljettu kaivo. Umpikaivojen yleisimmät koot ovat 3m³-6m³, harvinaisempia ovat jopa 10m³ säiliöt. Umpikaivoon johdetaan kiinteistön lietteet samalla tavalla viemäriputkistolla kuin sakokaivoissa. Umpikaivoja asuinkiinteistössä on yleensä yksi, monessa tapauksessa esim. saunan yhteydessä on toinen umpikaivo. Umpikaivosta ei johdeta mitään lietettä imeytykseen eikä ympäristöön, vaan kaikki kiinteistön liete kertyy säiliöön. Umpikaivon toimivuuden kannalta tyhjennys tarpeeseen tulee reagoida heti kun merkkejä tyhjennykselle ilmenee. Esim. kaivon pinnankorkeus hälytin reagoi, kiinteistön viemärit vetävät huonosti, tai esim. WC:n vesiraja käyttäytyy vetäessä normaalista poiketen. Nimensä mukaisesti umpikaivo täyttyessään ei johda lietettä säiliöstä pois, esim. suodatinkenttään, vaan liete täyttää lopulta kiinteistön viemäriputkiston. Viimeistään tällöin tyhjennys on suoritettava välittömästi.


Lietteen jälkikäsittely

Kumman tahansa kaivotyypin ollessa kyseessä, liete viedään jälkikäsittelyyn kunnan tai kaupungin puhdistuslaitokseen. Toimitetusta lietteestä suoritetaan kunnan tai kaupungin määrittämä maksu lietteen kuutiomäärän mukaan. Tästä aiheutuva kulu on osa kaivon tyhjennyksestä veloitettavaa maksua.


Päivystyslähtö 24/7

Mikäli kaivon tyhjennyksen tarve tulee yllättäen syystä tai toisesta, tulemme tarvittaessa tyhjentämään kaivosi mihin kellonaikaan tahansa, viikonpäivästä riippumatta. Palvelu on erikseen hinnoiteltava. Tällöin sovimme tilausta tehdessä kustannuksista, joten kenellekään ei tule ikäviä yllätyksiä.